Zásady ochrany osobních údajů

🇨🇿
🇩🇪
🇬🇧
🇧🇷
🇷🇺
🇹🇷
🇺🇦
🇨🇳
+

1. Název a adresa regulátoru

Správcem pro účely obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), dalších zákonů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení souvisejících s ochranou údajů je:

Daniel Winzen
Steinkaulstraße 47
52070 Aachen
Germany
Telefon: +4917698819809
Email: daniel@danwin1210.de
Webová stránka: https://danwin1210.de
DIČ: DE358256290

2. Cookies

Internetové stránky Daniela Winzena používají soubory cookie. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají v počítačovém systému prostřednictvím internetového prohlížeče.

Mnoho internetových stránek a serverů používá cookies. Mnoho cookies obsahuje tzv. cookie ID. ID souboru cookie je jedinečný identifikátor souboru cookie. Skládá se z řetězce znaků, jehož prostřednictvím lze internetové stránky a servery přiřadit konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným internetovým stránkám a serverům odlišit individuální prohlížeč subjektu údajů od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné cookies. Konkrétní internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat pomocí jedinečného ID souboru cookie.

Prostřednictvím cookies může Daniel Winzen poskytovat uživatelům tohoto webu uživatelsky přívětivější služby, které by bez nastavení cookies nebyly možné.

Pomocí cookie mohou být informace a nabídky na mých webových stránkách optimalizovány s ohledem na uživatele. Soubory cookie mi umožňují, jak již bylo zmíněno, rozpoznat uživatele mých webových stránek. Účelem tohoto rozpoznání je usnadnit uživatelům používání mých webových stránek. Příkladem použití cookie je, když se přihlásíte do poštovního klienta, cookie zajistí, že zůstanete přihlášeni ke svému účtu, dokud nezavřete prohlížeč nebo se neodhlásíte.

Tato stránka využívá pouze technicky nezbytné soubory cookie relace a nepoužívá žádnou formu souborů cookie pro sledování.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavení souborů cookie prostřednictvím mých webových stránek pomocí odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče, a může tak trvale zakázat nastavení souborů cookie. Kromě toho mohou být již nastavené soubory cookie kdykoli vymazány prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné ve všech populárních internetových prohlížečích. Pokud subjekt údajů deaktivuje nastavení cookies v používaném internetovém prohlížeči, nemusí být všechny funkce mého webu zcela použitelné.

3. Sběr obecných údajů a informací

Server Daniel Winzen shromažďuje řadu obecných údajů a informací, když subjekt údajů nebo automatizovaný systém vyvolá webovou stránku nebo jiné poskytované služby. Tato obecná data a informace jsou uloženy v souborech protokolu serveru. Shromažďovány mohou být (1) používané typy a verze prohlížečů, (2) operační systém používaný přistupujícím systémem, (3) webová stránka, ze které se přistupující systém dostává na můj web (tzv. referreři), (4) dílčí -webové stránky, (5) datum a čas přístupu na internetovou stránku / přenos e-mailu, (6) odesílatel a příjemce e-mailu a (7) jakákoli další podobná data a informace, které mohou být použity v případě útoků na moje systémy informačních technologií.

Při použití těchto obecných údajů a informací Daniel Winzen nevyvozuje žádné závěry o subjektu údajů. Tyto informace jsou spíše potřebné k (1) správnému poskytování obsahu mých webových stránek a služeb, (2) optimalizaci mých služeb, (3) zajištění dlouhodobé životaschopnosti mých systémů informačních technologií a technologie webových stránek. Anonymně shromážděné údaje a informace mohu proto statisticky analyzovat s cílem zvýšit ochranu údajů a zabezpečení údajů mých služeb a zajistit optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracovávám. Obecná data souborů protokolu serveru jsou uložena odděleně od všech osobních údajů poskytnutých subjektem údajů po dobu až 48 hodin a poté jsou trvale smazána.

4. Běžné mazání a blokování osobních údajů

Správce údajů zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu uchovávání, nebo pokud je to povoleno evropským zákonodárcem nebo jinými zákonodárci v zákonech nebo nařízeních, kterým správce podléhá.

Pokud není použitelný účel uchovávání nebo pokud uplyne doba uchovávání stanovená evropským zákonodárcem nebo jiným příslušným zákonodárcem, osobní údaje jsou běžně vymazány v souladu s právními požadavky.

5. Práva subjektu údajů

Každý subjekt údajů má právo na potvrzení a přístup podle čl. 15 GDPR, právo na opravu podle čl. 16 GDPR, právo na výmaz (právo být zapomenut) podle čl. 17 GDPR, právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR, Právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR, Právo vznést námitku podle článku 21 GDPR

6. Právní základ pro zpracování

Čl. 6 odst. 1 písm. GDPR slouží jako právní základ pro proces zpracování, ke kterým získávám souhlas pro konkrétní účel zpracování. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jako je tomu například v případě, kdy jsou zpracovatelské operace nezbytné k poskytování služeb, je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Totéž platí pro taková zpracování, která jsou nezbytná pro provedení předsmluvních opatření, například v případě dotazů týkajících se mých služeb. Pokud se na mě vztahuje zákonná povinnost, která vyžaduje zpracování osobních údajů, např. pro plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR.
A konečně, proces zpracování by mohly být založeny na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Tento právní základ se používá pro operace zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, pokud je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných mnou nebo třetí stranou, s výjimkou případů, kdy nad těmito zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů. Takové operace zpracování jsou zvláště přípustné, protože je výslovně zmínil evropský zákonodárce. Měl za to, že oprávněný zájem lze předpokládat, pokud je subjekt údajů klientem správce (bod odůvodnění 47 věta 2 GDPR).

7. Právně závazný překlad

Právně závazná je pouze anglická verze těchto zásad ochrany osobních údajů

8. List of sub-processors

VendorPurpose
Hetzner Online GmbHProviding server infrastructure and backup storage
hosting.de GmbHProviding server infrastructure

9. Warrant canary

To make sure your data is safe and I am still in controll of my server, you can verify my warrant canary with my PGP key.